What does OSIS mean in medical terms

Prefix/Suffix

leuk/emia
spond/olysis


gyro/spasm


osteo/penia
neuro/pathy
hallucin/osis
congential ptosis


spleno/megaly
phleb/ectasis


arachno/phobia
lepto/dactyly
phlebo/pexy
leuko/rrhea


apo/physis


athero/sclerosis
rhino/rrhagia


pneumo/otomy
esophag/itis
kerat/oid


meta/phrenia


cystic/duct


colon/algia
podo/dynia
poly/plegia
angio/gram
endo/scope
angio/plasty
amnio/centesis


hystero/rrhexis


endo/crine
hypo/dermoc/lysis
osteo/malacia
thermo/genic
dys/phasia
meta/stasis
cardi/ology
pleuro/desis
colocol/ostomy
pleur/ectomy
cysto/rrhaphy
dys/phagia
lymph/edema
meningio/cele


neur/oma
cysto/sarcoma


globulin/uria